Pomiary

 
 
 

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe instalacji nn, a w szczególności:


- pomiary rezystancji izolacji przewodów, kabli, instalacji, rozdzielnic,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego,
- badania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych,
- badania instalacji odgromowych,
- badania elektronarzędzi,
- badania transformatorów.
Copyright ©2016 enteco, All Rights Reserved.